Takarítás Szolnok ügyfélszolgálat nyitvatartása: 10:00-16:00 (előzetes időpont egyeztetéssel)   Forródrót: 06-30/440-2908    Iroda: 06-56/782-317
5000 Szolnok, Verseghy park 8. I.em. 108. (Megyei Iparkamara épülete)

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a https://takaritasszolnok.hu/ weboldalon üzemeltetett szolgáltatás használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával a Megrendelő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.

Üzemeltető/Szolgáltató adatai:
 „TISZTA OTTHON”
Adószám: 68260297-1-36
Székhely: 5000 Szolnok, Kellner Gy. utca 5/2.
honlap: www.takaritasszolnok.hu
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-
 
1. Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Jelen dokumentum 2017.07.01 naptól visszavonásig hatályos. A dokumentum módosításáról az Üzemeltető a szolgáltatás weboldalán ad tájékoztatást.
1.3 Jelen ÁSZF nyelve a magyar. A „Megrendelővel” megkötött szerződéseket „TISZTA OTTHON” nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban és kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

2. Igénybe vehető szolgáltatások körének bemutatása
2.1. Az Üzemeltető a http:// takaritasszolnok.hu internetes cím alatt bárki számára elérhető szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet azzal a céllal, hogy az ügyfelek (továbbiakban: Megrendelő) takarítás szolgáltatást igényeljenek az Üzemeltetőtől. Ezt a munkavégzést az Üzemeltető alkalmazásában lévő takarító(k) végzik a honlapon meghirdetett formában és díjszabás ellenében.

3. Szolgáltatás igénybevételének technikai lépései
3.1. A takarítási szolgáltatás nyújtása céljából az Üzemeltető a Weboldalon a Megrendelő részére adminisztrációs felületet biztosít (továbbiakban: Adminisztrációs felület), ahol megrendelést (továbbiakban: Megrendelés) tud leadni a Megrendelő.
3.2. A Megrendelő kiválasztja és beállítja az Adminisztrációs felületen az igényeinek megfelelő takarítási szolgáltatás csomagot, elfogadva a takarítási szolgáltatás ellenértékeként felmerülő szolgáltatási díjat (továbbiakban: Szolgáltatási díj), megadja adatait, majd leadja az így kitöltött Megrendelést.
3.3. A Megrendelő vállalja, hogy a takarítási eszközöket és tisztítószereket a háztartásban biztosítja. Amennyiben tisztítószerekkel nem rendelkezik, megvásárolhatja azt a Takarítási Szolgáltatón keresztül extra Szolgáltatási díj ellenében.

4. Díjazás
4.1. Leadott Megrendelésben szereplő takarítási szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet:
4.1.1.  A Felhasználó a megrendelt szolgáltatásért készpénzzel és átutalással is tud fizetni. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke a megrendelést követően a honlapon feltüntetett folyószámlaszámra kell, hogy beérkezzen, avagy utólag, az elvégzett munkát követően személyesen készpénzzel az 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  I. emelet 108-as irodában lévő ügyintézőnél lehetséges.
4.1.1. A weboldalon feltüntetett akciókra a fizetés ugyanígy történik.
4.1.2. Megrendelő elfogadja, hogy  lemondás esetén azt a takarítástól számítva legkésőbb 24 órával korábban köteles lemondani a TISZTA OTTHON Ügyfélszolgálatán.
4.1.3 A szolgáltatási díjak megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A megváltozott díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek:
 

  • Rendszerüzenet az Üzemeltető honlapján
  • Facebook oldal
  • E-mail üzenet


5. Számlázás
5.1. A honlapon történő megrendelést követően az üzemeltető a takarítási szolgáltatásról proforma számlát bocsát ki a Megrendelő részére.
5.2. A takarítási szolgáltatás nyújtása az alábbi formában történik: 
5.2.1 A megrendelést követően a Megrendelő minden esetben kap egy megrendelés visszaigazoló e-mailt, illetve telefonon is felvesszük a kapcsolatot a Megrendelővel. Előreutalással történő fizetéskor a Megrendelő emailben egy pro forma számlát kap, amelyet legkésőbb 8 napon belül át kell utalnia a megadott számlaszámra. A szolgáltatás díját készpénzben a JNSZ Megyei Iparkamara székházában lévő I. emelet 108-as irodájában is kifizetheti.

6. Kárfelelősség, panasz
6.1. A TISZTA OTTHON teljes körű felelősséget vállal mindennemű kárért, amelyet takarítás közben a takarító gondatlanul okoz a Felhasználónak. A TISZTA OTTHON a tevékenységgel összefüggésbe felelősségbiztosítással rendelkezik.
6.2. A TISZTA OTTHON vállalja, hogy a takarítási tevékenység során, a biztosítási eseményből származó  kárt megtéríti, a többiért – így különösen a bűncselekménnyel okozott szándékos károkozásért – a felhasználó jogosult feljelentést tenni.    
6.2.1. A szerződés nem szerződésszerű teljesítésének számít, ha az Üzemeltető által kiküldött takarító a Megrendelő személyes adatainak birtokában az Üzemeltető kizárásával nyújt Takarítási szolgáltatást az adott Megrendelő részére. Az Üzemeltető által közvetített takarítóval a Megrendelő csak az Üzemeltetőn keresztül léphet kapcsolatba és tarthat fenn kapcsolatot.
6.3. A takarítástól számított 24 órán belül a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal jelezheti az Üzemeltető felé, hogy a takarítással nem volt elégedett, kifogásolhatja annak minőségét. Ebben az esetben alábbiak szerint köteles eljárni a TISZTA OTTHON:
6.3.1. Amennyiben az Üzemeltetőt a takarítástól számított 24 órán belül értesíti a Megrendelő, az Üzemeltető a vita tárgyát továbbítja a Takarító felé.
6.3.2. Ilyen esetén a Takarító vállalja, hogy visszatér a Megrendelőhöz, és elfogadható szinten javítja vagy teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.
6.3.3. Ebben az esetben a Megrendelésben igényeltek nem tekinthetőek elvégzettnek.
 6.3.4. Az Üzemeltető ebben az esetben nem számít fel újabb, a Megrendelésben szereplő Szolgáltatási díjat a Megrendelő részére (így nem kerül kifizetésre újabb díj a takarítási szolgáltatásért a Takarító részére).
6.3.5. Az Üzemeltető vállalja, hogy közreműködik a megfelelő időpont kijelölésében a Megrendelővel, mely időben a Takarító visszatér az igényelt szolgáltatás helyszínére, és teljesíti az igényelt takarítási szolgáltatásokat.

7. A Takarító (k) kötelezettségei:
7.1. A Megrendelésnek megfelelően végzi el az igényelt Takarítási szolgáltatást.
7.2. Az igényelt munkát odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.
7.3. Megtesz minden szükséges óvintézkedést a Megrendelő tulajdonának elvesztése és/vagy sérülése ellen.
7.4. Az igényelt Megrendelés alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább megfelelő módon nyújtja a Takarítást.
7.5. A Takarítás időtartamát hatékonyan használja ki a Megrendelésben szerepeltek elvégzéséhez.

8. Megrendelő kötelezettségei
8.1. Megtesz mindent annak érdekében, hogy a Takarító hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat a Megrendelésnek megfelelően.
8.2. Amennyiben ez irányú igényét a Megrendelésben megjelölte, biztosítja a szükséges tisztítószereket.
8.3. A Megrendelő mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonságos munkahelyet biztosítson a Takarító számára.
8.4. A Megrendelő a Takarító által okozott károk tekintetében - melyeket az igényelt szolgáltatások teljesítését követően - a takarítástól számított legfeljebb huszonnégy (24) órában jelezni kell.
8.5 Üzemeltető tájékoztatja a Megrendelőt és Megrendelő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, a Takarítóval való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a Weboldalon közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes szolgáltatás nyújtást lefolytatni, rábírva a Takarítót a Szolgáltató/Üzemeltető megkerülésére, úgy az Üzemeltető jogosult a Megrendelő regisztrációját haladéktalanul törölni. Üzemeltető tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy a Takarítók jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról a Üzemeltető-t értesíteni.
 8.6 Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel a Takarítót gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy az ilyen ajánlatok elfogadása az Üzemeltető megkerülésével kötött adás-vétel teljesítése esetén a Takarító súlyos szerződésszegést követ el és anyagi kártérítéssel tartozik a Üzemeltető felé.
 8.7 Üzemeltető az ilyen jellegű magatartások visszaszorítása céljából a Takarítónál – a munkaszerződésében is belefoglalt „próba ajánlat-tételeket” végezhet.   
 
9. Módosítások, Megrendelések törlése
9.1 A Megrendelő által kért módosítások és törlések:
9.1.1. A Megrendelő az ügyfélszolgálaton keresztül módosíthatja, illetve törölheti megrendelését, amennyiben azt a takarítástól számított legkésőbb huszonnégy (24) órával korábban jelzi felénk.

10. Kedvezmények
10.1. A takarítási szolgáltató által nyújtott százalékos kedvezmények két típusra oszthatók: rendszeres és eseti kedvezmények. A rendszeres kedvezmények közé sorolható, amikor a megrendelő hetente rendszeres takarítást igényel, ilyenkor minden 6. takarítás árából 50% kedvezményt kap, illetve ha a megrendelő 2. hetente rendszeres takarítást igényel, akkor minden 6. takarítás árából 25% kedvezményt kap.
10.2. Eseti kedvezmény: Egy-egy jelesebb esemény (nyaralási kedvezmény, nőnapi akció, ünnepi hétvége stb.)  vagy takarítási dömping (Őszi- és Tavaszi Nagytakarítás, Téli felkészülés, Nyári pihentetés stb. ) árából szezonálisan 10% kedvezmény jár.
10. 3. JÁTÉK: A honlapra fellépő látogatók és megrendelők közül a Szolgáltató havonta 1 alkalommal egy személy otthonában egy alapcsomag takarítást díjmentesen elvégez.
10.4. Ajándék extra kínálása esetén a megadott extrák egyikét ingyenesen lehet hozzáadni a választott alapcsomaghoz, függetlenül attól, hogy egyszeri, vagy rendszeres takarítást rendel a Megrendelő, de szintén csak az első alkalomra érvényesíthető.

11. Weboldal használatával kapcsolatos kérdések
11.1 Megrendelő a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp a Weboldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.
11.2 Megrendelő kifejezetten felelősséggel tartozik Üzemeltető-vel szemben az Üzemeltető által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet Üzemeltető-nek a Megrendelő általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.
 
11..3 Megrendelő az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni. A Weboldal politikai célú felhasználása szigorúan tilos.
11.4 Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat Üzemeltető felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.
11.5 Amennyiben Üzemeltető tudomására jut bármilyen Megrendelő általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Megrendelő regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

12. Záró rendelkezések
12.1. A TISZTA OTTHON és a Megrendelő a szerződés teljes hatályos ideje alatt felelőssé tehetőek annak megszegéséért, és a törvényben foglalt valamennyi jogorvoslat rendelkezésükre áll
12.2. Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az Adatvédelmi szabályzat.
12.3. Az Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani.

Hatálybalépés: 2017. 07. 01.

Munkatársainkról

Kollégáink egy többlépcsős felvételi rendszer keretében váltak csapatunk tagjaivá. Valamennyi tapasztalt, munkája iránt elkötelezett, precíz, több éves gyakorlattal rendelkező munkatárs.  Maximális megbízhatóság és diszkréció jellemzi munkájukat.

Minőség

Tevékenységünk során a legjobbat nyújtjuk. Rendszeresen ellenőrizzük kollégáink munkáját.  Folyamatosan fejlődünk, hogy az újonnan felmerülő igényeknek is megfeleljünk.

Garancia

A minőségi munkavégzés a garancia záloga. Bízunk benne, hogy Ön tökéletesen elégedett lesz a tisztasággal. Amennyiben mégsem lenne elégedett munkánkkal, takarítóink kérésének megfelelően teljesítik az igényelt takarítási szolgáltatásokat.

Kapcsolat

Kérdése van? Szeretne bővebb felvilágosítást kapni ajánlatainkról? Egyedi igényei lennének? Akkor keressen bennünket! Telefonon vagy írásban is várjuk jelentkezését!

Kulcsleadási lehetőség

Önnek nem kell kínosan éreznie magát, és tétlenül otthon várakoznia, míg a takarítók dolgoznak. Javasoljuk, hogy a kért időpont előtt adja le otthona kulcsait, majd munkatársaink diszkréten elvégzik a munkát.

Kapcsolat

Forródrót: 06-30/440-2908
Iroda: 06-56/782-317

Iroda címe: JNSZ Megyei Iparkamara Székháza 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  I. em. 108. ajtó (előzetes időpont egyeztetéssel)
E-mail: iroda@takaritasszolnok.hu

Kapcsolatfelvétel

Küldés folyamatban ...
Levél elküldve.
Küldés