Takarítás Szolnok ügyfélszolgálat nyitvatartása: 10:00-16:00 (előzetes időpont egyeztetéssel)   Forródrót: 06-30/440-2908    Iroda: 06-56/782-317
5000 Szolnok, Verseghy park 8. I.em. 108. (Megyei Iparkamara épülete)

Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési szabályzat


Alapadatok
Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-___. számon nyilvántartásba vette.

Az adatkezelő elérhetősége:
E-mail: iroda@takaritasszolnok.hu
Postai cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. I. em. 108.

1. Bevezető
1.1. Jelen Adatkezelési Szabályzat a Tiszta Otthon – www.takaritasszolnok.hu – (továbbiakban: Szolgáltató) internetes honlapon a szolgáltatást használók (továbbiakban: Megrendelő) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.
1.2. A Tiszta Otthon a www.takaritasszolnok.hu címen online platformot (a “Weboldal”) üzemeltet, melyen keresztül ügyfelei takarítási szolgáltatást igényelhetnek a Megrendelés felület segítségével.
1.3. Megrendelő az a természetes vagy jogi személy, aki a regisztráció során adatainak megadásával jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére.
1.4. A jelen Adatkezelési Szabályzat megismerése után a Tiszta Otthon web-oldalon történő szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő hozzájárul, hogy megadott személyes adatait a Szolgáltató jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

2.
2.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a Szolgáltató a Megrendelők magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.
2.2. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Megrendelő a hozzájárulását adta.
2.3. A Szolgáltató annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz.
2.4. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
2.5. Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
    • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
    • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
    • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
    • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a);
    • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a);
    • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.
2.6. A Tiszta Otthon tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Tiszta Otthon részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. Az adatkezelés célja: a portál látogatása során a Tiszta Otthon a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

4.1. A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Megrendelő a honlapon lévő rendelési modul kitöltésével, vagy telefonon, személyesen, illetve e-mail útján ad meg.
4.2. Az adatkezelést a Szolgáltató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-________

5. A kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó
5.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató a Megrendelőtől az alábbi adatokat kérheti el a megrendeléshez: a Megrendelő neve, lakcíme, E-mail címe, telefonszáma. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Megrendelő tartozik felelősséggel.
5.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
5.3. A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.
5.4. Jelen portál html kódja a Tiszta Otthontól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.
5.5. Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/.
5.6. A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
5.7. A sütit a megrendelő képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
5.8. A külső szolgáltatók a megrendelői szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. web jelzőket (web beacons) használnak. A web jelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben.

6. Az adatkezelés időtartama
6.1. A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli a Megrendelő által megadott személyes adatokat. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Megrendelő ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen töröli, és az adatkezelést megszünteti. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.

7. Adattovábbítás
7.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

8. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
8.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Megrendelők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Megrendelő a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Megrendelő a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.
9.1 Adatok módosítása, törlése, zárolása
9.1.1. A Szolgáltató töröli a Megrendelő személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
9.2. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
A Megrendelő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,    
1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével);
2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
Ha a Szolgáltató a Megrendelő tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.
9.3. Jogorvoslat
Ha a Megrendelő (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36-1-391-1400

Munkatársainkról

Kollégáink egy többlépcsős felvételi rendszer keretében váltak csapatunk tagjaivá. Valamennyi tapasztalt, munkája iránt elkötelezett, precíz, több éves gyakorlattal rendelkező munkatárs.  Maximális megbízhatóság és diszkréció jellemzi munkájukat.

Minőség

Tevékenységünk során a legjobbat nyújtjuk. Rendszeresen ellenőrizzük kollégáink munkáját.  Folyamatosan fejlődünk, hogy az újonnan felmerülő igényeknek is megfeleljünk.

Garancia

A minőségi munkavégzés a garancia záloga. Bízunk benne, hogy Ön tökéletesen elégedett lesz a tisztasággal. Amennyiben mégsem lenne elégedett munkánkkal, takarítóink kérésének megfelelően teljesítik az igényelt takarítási szolgáltatásokat.

Kapcsolat

Kérdése van? Szeretne bővebb felvilágosítást kapni ajánlatainkról? Egyedi igényei lennének? Akkor keressen bennünket! Telefonon vagy írásban is várjuk jelentkezését!

Kulcsleadási lehetőség

Önnek nem kell kínosan éreznie magát, és tétlenül otthon várakoznia, míg a takarítók dolgoznak. Javasoljuk, hogy a kért időpont előtt adja le otthona kulcsait, majd munkatársaink diszkréten elvégzik a munkát.

Kapcsolat

Forródrót: 06-30/440-2908
Iroda: 06-56/782-317

Iroda címe: JNSZ Megyei Iparkamara Székháza 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  I. em. 108. ajtó (előzetes időpont egyeztetéssel)
E-mail: iroda@takaritasszolnok.hu

Kapcsolatfelvétel

Küldés folyamatban ...
Levél elküldve.
Küldés